İndirgenmiş Glutatyon

 • GSH GLUTATYON GSH-PXGLUTATYONPEROKSİDAZ GSSG İNDİRGENMİŞ GLUTATYON

Süperoksit (O2 −) artı 3 değerlikli demirle (ferrik demir)etkileşime girerek,artı 2 demir (ferrozdemir) ve oksijen oluşumuyla sonuçlanan bir reaksiyon meydana getirir. Oluşan ferröz demir peroksitle tepkimeye girer ve ferik demirle 2 adet hidroksi radikali oluşturur.Peroksidi yok ederek su ve oksijene dönüştüren GP ve CATortamda H 2 O 2 ortamda kalmadığı için görevini yerine getiremeyecek ve hidroksil radikallerle vücut büyük zarara uğrayacaktır. İnferrin bu demirleri ortamda bağlayacağı için hidroksil radikallerinin oluşacağı reaksiyonlar duracak ve hidrojen peroksitler diğer antioksidanlarca su ve oksijene parçalanacaktır. Genelde bu şekilde aşırı süperoksit birikiminin olduğu enfeksiyondan kansere,akut hastalıktan kronik hastalığa kadar tüm problemli durumlarda lökositler hemen reaksiyon bölgesine giderek lactoferrin sağlar ve ortamdaki serbest demirlerin hidroksi radikaloluşumunu önlemesini sağlar. Bu reaksiyon dışarıdan verilecek inferrin ile daha da artırılarak antioksidan ve yaşlanma karşıtı olarak düşünülebilecek geniş bir fayda modeli oluşturmaktadır.

 • Laktoferrin Anemi, Lökopeni ve diğer hematoloji hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde tercih edilmektedir…

Dünya sağlık örgütü, tüm anemi (kansızlık) vakalarının yaklaşık %50’sinin demir eksikliğine bağlanabileceğini tahmin etmiştir. Ayrıca yoğun spor yapan kişilerde oksidasyon arttığından besinle alınan demirler az emilmekte ve sporcu anemisi gelişmektedir. Kırmızı kan hücrelerinin sayısı veya belirlenmiş sınır değerlerin altındaki hemoglobin konsantrasyonu olarak tanımlanan anemi, insan sağlığı için önemli sonuçları olduğu için dünya çapında hafife alınmaması gereken bir hastalıktır. Okul öncesi çağdaki çocuklarda, hamile kadınlarda ve üreme çağındaki kadınlarda prevalansı sırasıyla yaklaşık %50, %40 ve %30’dur.

Hemoglobinin temel bir bileşeni olan demirin hem bitkisel hem de hayvansal gıdalarda bulunduğu iyi bilinmektedir, ancak hayvansal kaynaklardan daha iyi emilir. Bu görüşe göre, laktoferrin, aynı zamanda hücrelere taşınmasından ve salınmasından da sorumlu olan ana demir bağlayıcı proteinlerden biri olan, demir emilim sürecinin kilit bir unsurunu temsil eder.

 • Bitkisel beslenmede laktoferrin desteği önerile bilinir…
 • Tekrarlayan hamilelikler de anemiyi önlemek için önerilmektedir…

Tekrarlayan hamileliklersonrası demir eksikliği sık görülür. İnferrin takviyesi hamilelikte demir eksikliği tanısı konduğunda demirle verilmeden de anemiyi düzelttiği gösterilmiştir.

 • Anne karnında fetal büyümeyi destekler…

Aynı zamanda kırmızı kan hücre sayısını da artırarak hücresel açlığı da giderir.Bu şekilde hem gebeler hem de anne karnındaki fetal büyümeye destek sağlar. İnferrin kan IL6 seviyelerini azaltarak doğrudan serum demir ve hemoglobin düzeyini iyileştirmektedir. Bu da demir verilen normal beslenmeyle aneminin düzelmesini açıklamaktadır.

 • Sporcu anemisi için mükemmel bir tedavi seçeneğidir…

Anemi, dayanıklılık sporcularında da sıklıkla görülür (spor anemisi). Özellikle adet gören ve kilolarını doğru bir şekilde kontrol eden kadın uzun mesafe koşucularında bu tip anemi kolayca gelişebilir. Bu nedenle, Koikawa ve ark. bLf almanın bu sporcularda anemiyi iyileştirip iyileştirmediğini veya önlediğini doğrulamak için bir çalışma yürütmüştür. Bu çalışmanın sonuçları, bLf’nin kadın uzun mesafe koşucuları arasında demir emilimini artırdığını ve bu da spor anemisinin önlenmesinde yardımcı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Okul öncesi çağındaki çocuklarla ilgili olarak, 260 bebekte (4 ila 6 aylık) prospektif, çok merkezli, kontrollü bir müdahale çalışması, bLf içeren demirle güçlendirilmiş formül ile bLf içermeyen demirle güçlendirilmiş formülün hematolojik indeksler üzerindeki etkisini değerlendirmiş ve karşılaştırmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, toplam vücut demir içeriğinde ve bağırsakta demir emiliminde önemli artışların sadece laktoferrin ile kuvvetlendirilmiş formül sütü ile beslenen bebeklerde gözlemlendiğini göstermiştir.

 • Antiinflamatuar Etkinliği; Yenidoğan enfeksiyon riskini azaltır…

İnferrinin yenidoğan (zamanında veya erken doğum olan) enfeksiyon riskini (neonatalsepsis) azaltığı pek çok çalışmada kanıtlanmıştır. Ayrıca erken doğan prematüre bebeklerde hastane yatışlarında bağırsağa bağlı hastalıkları önleyebileceği araştırmalarda gösterilmiştir ( necriskinide azaltmaktadır).

 • Antibakteriyal Etkinliği; Gram pozitif,Gram negatif bakterilere karşı bakteriostatik ve bakterisidal aktivitede de rol alır…

Laktoferrin aynı zamanda antimikrobiyal aktiviteye sahiptir. Aslında ilk tanımlanan özelliği de neredeyse vücuda zararlı bütün mikroplara karşı koruyuculuğudur. Laktoferrinin çok sayıda grampozitif ve gram-negatif bakteriye karşı bakteriyostatik (çoğalmayı durdurucu) ve bakterisidal (doğrudan öldürücü)aktivitesi, iki farklı mekanizmadan kaynaklanmaktadır. bLf’nin birincil rolü, enfeksiyon bölgelerinde serbest demirin bağlanmasını ve sekestrasyonunu (ortam ayırmayı) içerir, böylece mikroorganizmaları büyümeleri için bu temel substrattan yoksun bırakır ve bakteriyostatik bir etkiyi indükler (Baker EN, Baker HM Laktoferrinin moleküler yapısı, bağlanma özellikleri ve dinamiği. Hücre. Mol. Hayat Bilimi. 2005; 62 :2531–2539. doi: 10.1007/s00018-0055368-9. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ).

Farklı olarak, bakterisidal aktivite demirden bağımsızdır ve enfeksiyöz ajan ile doğrudan etkileşimi içerir: Hem gram pozitif bakterilerin lipoteikoik asidi (LTA) hem de gram negatif bakterilerin lipopolisakariti (LPS) ile spesifik etkileşimler tarif edilmiştir

[ Superti F., Berlutti F., Paesano R., Valenti P. Laktoferrinin yapısı ve aktivitesi-insan sağlığı için çok işlevli bir koruyucu ajan. İçinde: Fuchs H., editör. Demir Metabolizması ve Hastalığı. Cilt 8. Yayıncı Araştırma Yönergesi; Trivandrum, Hindistan: 2008. s. 1-32. [ Google Akademik ]]. bLf tarafından demir sekestrasyonu, enfeksiyonun gelişimi ve kalıcılığında çok önemli bir adımı temsil eden biyofilm oluşumunu da önler [ Singh PK, Parsek MR, Greenberg EP, Welsh MJ Doğal bağışıklığın bir bileşeni bakteriyel biyofilm gelişimini engeller. Doğa. 2002; 417 :552–555. doi: 10.1038/417552a. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]].

 • Antimikrobiyal Etkisi; bLf’ninantimikrobiyal etkisinin diğer mekanizmaları şunlardır:
 1. Patojenlerin hücre zarının yırtılması,
 2. Mikrobiyalvirülans faktörlerinin proteolizi,
 3. Glikozaminoglikanlarla (GAG’ler) bağlanarak konakçı hücrelere mikrobiyal yapışmanın inhibisyonu
 4. Normal kommensalprobiyotikmikrofloranın büyümesinin iyileştirilmesi.

[ Superti F., Berlutti F., Paesano R., Valenti P. Laktoferrinin yapısı ve aktivitesi-insan sağlığı için çok işlevli bir koruyucu ajan. İçinde: Fuchs H., editör. Demir Metabolizması ve Hastalığı. Cilt 8. Yayıncı Araştırma Yönergesi; Trivandrum, Hindistan: 2008. s. 1-32. [ Google Akademik ] , Superti F., De Seta F. Tekrarlayan Maya ve Bakteriyel Vajinal Enfeksiyonları Önlemek: Laktoferrin ve Lactobacilli. Mikroorganizmalar. 2020; 8 :130. doi:10.3390/mikroorganizmalar8010130. [ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ] ].

 • Gastrit tedavisinde önerilmektedir…

İnferrin gastrit nedeni olan Helicobacterpylori mikrobunuda yok etmektedir. Bu gastriti olan hastalarında kullanımı yönünde tavsiyelerinin nedenidir. 2005 yılında Okuda ve ark.bLf’nin insanlarda Helicobacterpylori tarafından kolonizasyonuinhibe etmedeki aktivitesini doğrulandı. Bu çift kör, plasebo kontrollü randomize çalışmada, pozitif olan sağlıklı denekler Helicobacterpylori, 12 hafta boyunca bLfkapsül 200 mg/gün) veya plasebo tabletleri aldı. Tedavilerden sonra bLfgrubundakiC-üre nefes testi değerlerindeki düşüş, kontrol grubuna göre önemli ölçüde daha yüksekti, bu da bLf uygulamasının Helicobacterpylori kolonizasyonunu baskılamada etkili olduğunu düşündürdü.

(Okuda M., Nakazawa T., Yamauchi K., Miyashiro E., Koizumi R., Booka M., Teraguchi S., Tamura Y., Yoshikawa N., Adachi Y., et al. Sığır laktoferrin, insan midesinde Helicobacterpylorikolonizasyonunu baskılamak için etkilidir: Randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma. J. Enfeksiyon. kimyager. 2005; 11 :265–269. doi: 10.1007/s10156-005-0407-x. [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]

 • Vücuttaki probiyotik canlıların çoğalmasını sağlar (prebiyotik etkinliğine sahiptir)…

Vücudumuzdaki yararlı olan bakteriler yani probiyotik canlıların çoğalmasını sağlar.

Yani prebiyotik olarak görev görür. Aynı zamanda kötü bakterilerin çoğalmasını önler ve onların bağırsaklarca yok edilmesine katkı sağlar. Bu ishal ve diğer kronik bağırsak hastalıklarında kullanımını açıklamaktadır.Yani sadece anemi değil bLf’nin enfeksiyonlarla savaşmak için gerçekleştirdiği birçok faaliyet arasında, bLf’nin konak için probiyotikler gibi yararlı bakterilerin büyümesini teşvik ederek bir prebiyotik görevi gördüğü de unutulmamalıdır. Bu nedenle, in vivo klinik öncesi ve klinik çalışmalarla ilgili olarak, tek başına veya probiyotiksuşlarla birlikte oral bLf uygulamasının bakteriyel ve fungal vajinal enfeksiyonlara karşı koyabildiğine dair bir dizi deneysel gözlem vardır

[ Superti F., De Seta F. Tekrarlayan Maya ve Bakteriyel Vajinal Enfeksiyonları Önlemek: Laktoferrin ve Lactobacilli. Mikroorganizmalar. 2020; 8 :130. doi: 10.3390/mikroorganizmalar8010130.[ PMC ücretsiz makale ] [ PubMed ] [ CrossRef ] [ Google Akademik ]

 • Antiviral Etkinliği; Viral enfeksiyonlarda nonspesifik tedaviye katkı sağlamaktadır. Stokin fırtınasını önler…

İnferrinviral enfeksiyonları önlemek ve tedavi alanlara destek amaçlı da önerilmektedir. Coit salgınında faydaları pek çok araştırmacı tarafından gözlemlenmiştir.bLf’ninantiviral aktivitesi, in vitro sistemlerde kapsamlı bir şekilde incelenmiştir ve bLf’ninviral enfeksiyonu inhibe ettiği iki ana mekanizma tanımlanmıştır:

(i)Hücre reseptörlerine bağlanma için virüsle rekabet [ 1,2 ];

(ii)Kapsid veya viral zarf proteinleri ile doğrudan etkileşim [ 3 , 4, 5 , 6]. Shin ve ark. [7], oral olarak uygulanan bLf’nin, Influenza virüsü ile enfekte olmuş farelerde akciğerdeki enflamatuar hücrelerin infiltrasyonunu baskılayarak pnömoniyi azalttığını göstermişlerdir.

İnsanlarda viral enfeksiyonlara karşı laktoferrin oral uygulamasının etkileri ile ilgili olarak, hepatit C virüsü (HCV) [8,9 ], rotavirüs [10], norovirüs [11] ve soğuk algınlığı enfeksiyonları gibi farklı virüsler için yararlı etkisi gösterilmiştir[12].

 • AntifungalEtkinliği: Oral olarak antifungal olarak önerilmektedir.Kremlere karıştırılıp dirençli deri mantarlarında kullanımı tavsiye edilmektedir…

Mantar hastalıklarında vücudumuz için sorun oluşturabilmektedir. Bazı kanser hastalarında tedavi öncesi ve sonrası mantar hastalıkları görülebilmekte,bebeklerde ağız içerisinde pamukçuk saçlı deride dekonak görülmektedir. Bu hastalıkları yapan etkenlere karşı olarak da inferrin kullanımı önerilmektedir. bLf’ninantifungal aktivitesi ile ilgili olarak, çalışmaların çoğu , en tehlikeli fırsatçı patojenlerden biri olarak bilinen Candidaalbicans’ı üzerinedir. BLf, güçlü demir emici özelliği nedeniyle geniş bir mantar türü yelpazesi üzerinde etkili bir üründür.bLf’nin Candidaalbicans’ı öldürebildiği gösterilmiştir [13]. Bununla birlikte, demirden yoksun bırakma etkisine ek olarak, bLf mantar hücrelerinin yüzeyini doğrudan bağlayabilir, bu da artan membran geçirgenliği ile sonuçlanır ve mantarlarınölümlerini indükler. bLf’nin diğer mantar önleyici bileşiklerle (flukonazol gibi) kombinasyonu, Candidaalbicans [14] ve Cryptococcusneoformans’a karşı inhibitör aktiviteyi önemli ölçüde arttırmıştır[15].

Saç sakal kıran veya ayak mantarı olarak sıklıkla izole edilen mantarlara karşıda etkinliği gösterilmiştir.Özellikle kullanılan kremlere katılarak ve ilave olarak ağızdan alındığında mantar tedavisinde oldukça başarılı sonuçlar verecektir. Invivo çalışmalarla ilgili olarak, Trichophytonmentagrophytes ile enfekte kobaylarda oral olarak uygulanan bLf’nin enfeksiyonun erken evresinde semptomların gelişmesini engellemediği, ancak semptomların zirvesinden sonra cilt lezyonlarının klinik olarak iyileşmesini kolaylaştırdığı bildirilmiştir [16]. Bu sonuçlar, dermatofitoz tedavisini desteklemek için bir gıda bileşeni olarak bLf’nin potansiyel faydasını göstermektedir. Bilim insanları insanlarda oral pamukçuk karakteristiği olan lokal semptomları gösteren, bağışıklığı baskılanmış fareler ile deneysel bir tekrarlanabilir oral kandidiyazis modeli geliştirerek ve bu modeli kullanarak, deneysel Candidaalbicans oral enfeksiyonuna karşı bLf’nin etkinliğini göstermişlerdir [17].

 • Doğal bir immunomodülatördür(bağışıklık sistemi düzenleyici),Romatizmal hastalıklarda ve yaralanmlardaantiinflamatuar etkinliğe sahiptir…

İnferrin bağışıklık düzenleyici olarak uzun süre kullanılabilir ve hastalıkların kolay atlatılmasına katkı sağlayabilir. Çeşitli çalışmalar, doğal bir immünomodülatör olan laktoferrinin, iltihaplanma sırasında vücut salgılarındaki içeriğinin güçlü bir şekilde artmasıyla desteklenen bir anti-inflamatuar etki [18,19] uyguladığını göstermiştir [20]. Laktoferrinin, hakaretin neden (spor burkulmaları vs) olduğu hasarı iyileştirme ve inflamasyon gelişimi sırasında (hepatit,nefritvs) organların bütünlüğünü koruma kabiliyetine ilişkin çok sayıda kanıt vardır. bLf’nin anti-enflamatuar aktivitesi, kısmen, bağışıklık hücrelerinin yüzeyinde bulunan negatif yüklü gruplarla (örneğin proteoglikanlar) etkileştiği pozitif yüküne atfedilebilir. Bu etkileşim, fizyolojik bir anti-inflamatuar reaksiyonu indükleyen sinyal yollarını aktive edebilir [21]. bLf ayrıca hücrelere girebilir ve çekirdeğe yer değiştirebilir [22], Böylece proinflamatuar gen ekspresyonunu düzenler [23 ].Proinflamatuar sistem aktivasyonu iltihap sürecini durduran çok öneml bağışıklık savunmasıdır. Romatizmal hastalıklar,astım, kronik bronşit,alzaymır,demans,kronik bağırsak hastalıklarının ana sebebi bu proinflamatuar sistemin yeterince çalışmamasıdır. İnflamatuar süreç devamlı olarak işler ve hastalığın etkilediği organda hasarlar oluşur (beyinde küçülme,gliosiz, damarda vaskulit, böbrekenefrit,romatizmadaartrit gibi ).

Laktoferrin, Monosit ve makrofajları CD14 üzerinden LPS leri nötralize ederek diğer taraftan T hücreleri ile ardışık etkileşimlerine izin vermek için B hücreleri üzerinde etki eder.T hücresi öncüllerinin T yardımcı hücrelere olgunlaşmasını teşvik eder ve olgunlaşmamış B hücrelerinin antijen sunan hücrelere farklılaşmasını indükler [24]. Laktoferrinin, dendritik hücre fonksiyonunun modülasyonu yoluyla T hücre aktivasyonunda rol oynayabileceği de öne sürülmüştür [25]. Anti-inflamatuar etki muhtemelen interlökin-1 beta (IL-1 beta), IL-6 ve TNF-alfa gibi proinflamatuarsitokinlerin üretiminin inhibisyonundan kaynaklanmaktadır. Bu, daha önce bahsedildiği gibi, laktoferrinin NF-kB (aktive edilmiş B hücrelerinin nükleer faktör kappa-hafif zincir güçlendiricisi) aktivasyonunu bloke ettiği çekirdeğe translokasyonu ile elde edilebilir. bLf’nin hem cilt seviyesinde hem de deri altı dokular ve iç organlardaki tahrişi sınırlayabildiği uzun zamandır bilinmektedir ve oral yoldan uygulanan bLf’nin immünomodülatör etkileri üzerine birçok çalışma yapılmıştır [26].

 • Allerjik astım ve kronik akciğer hastalıklarında kullanımı önerilmektedir…

Allerjik astım rinit tedavisinde iferrin kullanım önerilmektedir.Bu etki inflamasyonu baskılamasına bağlanmıştır.Ardışık olarak, bir demir bağlayıcı protein olarak bLf’nin polen ekstraktının neden olduğu hava yolu inflamasyonunu azaltabildiği gösterilmiştir [27].

Laktoferrin lökosit ve mikroglial hücrelerden inflamasyon sırasında immun modülatör olarak üretilmektedir [28].

Hücre kültürü çalışmaları, bLF’nininfluenza tip 1 ve 2 enfeksiyonunu inhibe etmede [29], reaktif oksijen türlerinin üretimini azaltmada [30], Escherichiacoli ve Staphylococcusaureus [31] da dahil olmak üzere çeşitli mikroplara karşı antimikrobiyal kapasiteyi geliştirmede potansiyel bir rolü olduğunu göstermiştir. Hayvan modelleri ayrıca, farelerin ince bağırsak epitel hücrelerinde artan immünoglobin A ve immünoglobin M üretimi dahil olmak üzere bağışıklık fonksiyonu üzerinde bLF’nin olumlu etkilerini gösterir [32], doğal öldürücü (Nk) hücrelerin aktivasyonunu artırır [33], sağlıklı farelerde tümör nekroz faktörü alfa ekspresyonunun azalması [34] ve akut ve kronik akciğer enfeksiyonlu farelerde proinflamatuarsitokinlerin salınımını azalttığı gösterilmiştir [35].

 • Kanser tedavisi ve önlenmesinde önerilmektedir…

Kanser tedavisi ve önlenmesinde yine bu inflamasyon ve bağışıklık etkileri nedeniyle önerilmektedir.hLf ve bLf’nin anti-tümör aktivitesi, hem önleme hem de tedavi için kapsamlı bir şekilde incelenmiştir ve hücre içi ve hücre dışı etkiler veya immün düzenleyici ve anti-inflamatuar fonksiyonlar gibi çeşitli mekanizmalar ile etkisi açıklanmıştır.

Laktoferrin,kanda yangı bölgesine (enflamasyon veya iltihabın olduğu bölge) granülositlerin hızla toplanmasını sağlar.Laktoferrinnötrofillere hızla bağlanır ve onların yüzey yükünü azaltarak nötrofillerin diğer hücre yüzeylerine saldırmasını teşvik eder. Yani İnferrinmigrasyon artırıcı özelliği artırır [36].

Lactoferrinsitokin fırtınası veya sitokin aşırı salınımını baskılayarak immunmodülşasyonsağlar. Lactoferrininvivo koşullarda IL-1,IL-6 ve TNF-alfanın monositlerden salınımını azaltır. Bundan başka farelere laktoferrin uygulanmasıIL-6 ve TNF-alfa nın cevaplarını azaltmıştır. Bu inhibitör etki farelerdeki septik şoka karşı laktoferrininproflaktik özelliği olarak açıklanmıştır [37].

 • Obezite tedavisinde ilave olarak destek tedavisi olarak kullanılmaktadır…

İnferrin Obezite diyetiyle birlikte kilo vermeye yardımcı olarak önerilmektedir. Burada obezitenin aslında altta yatabilecek kanıtlanmamış olan hücresel açlığa karşı vücudun daha fazla yiyecekle bu açlığı gidermeye çalıştığı bu durumdada kalorini arttığı ama hücresel açlığın ancak karşılandığı belirtilmektedir. Emilemeyen bir mikro nütrientkarbohidrat veya protein çok alınsa bile vücut bu nutrienti karşılayabilmek için yemenin devam etmesi yönünde uyarı veriyor olabilir.İkinci tezde bağırsak mikrobiyotasınıdüzenleyeek zayıflamaya katkı sağladığıdır. Bağırsak kommensalmikroflorasınınobezite kontrolünde önemli bir rol oynadığı gözlemine dayanarak [38], Sun ve ark. bir çalışma yapmışlardır [39].

Yüksek yağlı diyetle indüklenen obez farelerde 12 hafta boyunca 100 mg/kg BW bLf’nin oral yoldan alımını ve etkilerini gözlemlemişler.

Sonuçta lactoferrinin bağırsak mikrobiyotasını pozitif olarak modüle edebildiğini, inflamasyonuinhibe ettiğini, vücudu azaltabildiğini göstererek, prebiyotik bir bileşik olarak obezitedebLf’nin rolünü bilimsel olarak sunmuşlardır.Kilo ve yağ birikimi, düzenlenmiş glikoz metabolizması ve rahatlamış karaciğer yağlanması sonuçlarda gözlemlenmiş ve lactoferriin diyete eklenebileceğini öne sürmüşlerdir..

Bu sonuçlar, obezite ile ilişkili metabolik komplikasyonların önlenmesinde bLf takviyesinin sağlıklı bir rol oynadığını öne süren önceki raporlarla uyumlu çıkmıştır [40].

 • D vitamini eksikliği ve sağlıklı kemik sağlı için önerilmektedir…

Çocuklarda D vitamini eksikliğine bağlı osteomalazi,büyüme gelişme geriliği olabilmektedir. Erişkinlerde de osteoporoz ve kemik erimesi bir sağlık sorunudur.

İnferrin kemik sağlığı üzerine oldukça büyük katkısı olan ve iyileştirici,koruyucu öçzelliği olan bir etkendir. Kemiklerde osteoblastlar kemik yapımda osteoklastlar isekemik yıkımından sorumludur. Kondrablastlar ise kıkırdak oluşumu için rol almaktadır.Bu iki hücre çeşidinin dengede olmasını sağlayarak sağlam bağ dokusuna sahip kemik oluşumunu desteklemektedir.

Özellikle D vitamini ile birlikte veya tek başına kullanımı kas iskelet sistemine çok önemli katkılar sağlayacaktır. Sporcularda da güçlü kemik eklem sağlığı için önerilebilmektedir.

İnferrin içerisindeki güçlendirilmiş laktoferriosteoblastlarda güçlü proliferatif ve anti-apoptotik etkiler gösterebildikleri ve osteoklastogenez üzerinde azaltıcı veya hatta inhibitör etki gösterebildikleri için iskelet dokusu için anabolik yani kemik dokusu oluşumu için faktör olduğu da bilinmektedir. Laktoferrin ayrıca primerkondrositlerinproliferasyonunu da uyarmıştır [41,42,43,44].

 • Göz kuruluğu için önerilmektedir…

Laktoferrin göz kurulu için (sjögren sendromu) de önerilmektedir. Burada iltihabi olarak tıkanan ve göz yaşı senezleyemeyen göz yaşı bezinin inflamasyonunu baskılama ve hücrelerin yenilenmesini sağlama yoluyla etki ettiği belirtilmektedir.Gözyaşı bezi laktoferrin üretir ve gözyaşı içine salgılar. Oküler yüzeyde potansiyel lezyon ve iltihaplanma ile görme bozukluklarına ve gözyaşı filminin kararsızlığına neden olan çok faktörlü bir hastalık olan kuru göz, yaşlılar arasında yüksek prevalansı olan çok yaygın bir durumdur. Gözyaşı laktoferrin düzeyi, gözyaşı salgılama fonksiyonunun bir göstergesidir ve primer, sekonder ve Sjögren sendromu olmayan kuru gözleri olan hastalarda konjonktivokornealepitel lezyonlarının ciddiyeti ile ilişkilidir [45]. Laktoferrin düzeyi aldıkça hastalığın daha ciddi seyrettiği raporlanmıştır.

Kawashimave arkadaşları bir fare modelinde oral bLf uygulamasının yaşa bağlı gözyaşı fonksiyon bozukluğunu etkileyip etkilemediğini incelemişler. Elde edilen sonuçlar, ağızdan uygulanan laktoferrinin, oksidatif hasarı azaltarak ve bezin sonraki iltihaplanmasını baskılayarak yaşlı farelerde gözyaşı bezinin işlevini koruyabildiğini göstermiştir [46].

İnsan denekler üzerinde yapılan araştırmalarla ilgili olarak, bLf’nin (bir ay boyunca 270 mg/gün) oral yoldan uygulanmasının, Sjögren sendromlu kuru göz hastalarında gözyaşı stabilitesini iyileştirmek ve oküler yüzey epitelini korumak için etkili bir tedavi yöntemini temsil ettiği gösterilmiştir. Yazarlar, gözyaşı fonksiyonu ve oküler yüzey iyileşmelerini, bLf tarafından inflamatuarmediatörlerin baskılanmasına bağlamaktadır [47]. Daha büyük olasılıkla, bLf’nin gözyaşı salgısı üzerindeki bu etkileri, gözyaşı bezleri üzerindeki doğrudan etkisinin ve vücut metabolizmasının genel iyileşmesinin birleşiminden kaynaklanmaktadır.

Bu sonuçlar birlikte ele alındığında, bir diyet takviyesi olarak bLf kullanımının kuru göz sendromlu hastalar için yeni ve güvenli bir terapötik alternatif olabileceğini düşündürmektedir.

Kronik Hepatit C de viremiyi azalttığı saptanmıştır (Iwasa 2002; Tanaka 1999). Lösemik ve nötropenik hastalarda bakteriyemii azalttığı ve bağırsak mikrobiyotasını patolojik üremeyi inhibe edip probiyotikmikrobiotayı sağlayarak sağlığını koruduğu belirtilmiştir (Trumpler 1989). Laktoferrinpreterm bebekleriçin önemli potansiyel fayda sağlar. Anti-mikrobiyal ve immünomodülatör etkileri olan LF bebeklerin nörogelişimini destekler (Manzoni 2016; Ochoa 2017).

Laktoferrininprobiyotik ile sinerjistik etki ile yararlı bakteri suşlarının büyümelerini arttırır ve bağırsaklarda patojenik üremeyi durdurur.Laktoferrinbakterialendotoksinleri (LPS) bağlayarak inflamasyon sürecini önler (Brock 2002, Trif et al. 2001; Guillen et al. 2000)

 • Emziren anneler içinde önemli olan meme başı çatlağı veya mastit gelişimini önlemede önerilebilmektdir.

(JoannouC.Lactoferrin,Structure.
http://www.umds.ac.uk./mg//acto_struct.html,(2201)

Laktoferrin kısaca söylemek gerekirse hayvan süt veya whey proteininden ekstrakt olarak elde edilen bir şekerliprotein (glikoprotein)dir. Mikrobial enfeksiyonlara karşı koruyucu olduğu ve sistemik iltihapları (sistemik enflamasyon) düzelttiği belirtilmiştir.Sütte tükrükte,göz yaşında ve burun sekrsyonlarında saptanmıştır. LF ayrıca lökositler ve beyindeki glial hücrelerce enflamasyona karşı olarak salgılanır. İnfluenza tip 1 ve tip 2 enfeksiyonlarını önlediği,reaktif oksijen radikallerinin üretimini azalttığı, E coli ve S aureus a karşı antimikrobiyal aktiviteyi artırdığı hücre kültürlerinde gösterilmiştir.Hayvan modellerinde bağırsaklarda Ig A ve Ig M üretimini artırdığı gösterilmiştir.

Doğal katil hücrelerininde aktivitesini artırdığı gösterilmiştir (19).TNF alfa üretimini azaltıcı etkisi mevcuttur. Akut ve kronik akciğer hastalıklarında proinflamatuarsitokin üretimini,bakteri çoğalmasını azalttığı bildirilmiştir.İnsan çalışma modellerinde çok düşük doğum ağırlıklı çocuklarda kilo alımını iyileştirdiği, solunum sistemi enfeksiyonlarını azalttığı, hematocrit seviyelerini iyileştirdiği ve sepsis sıklığını azalttığı saptanmıştır . Bağırsak mikrobiomunu iyileştirici etkisiyle birlikte CD3+, CD4+, ve CD8+ bulunduran T hücre aktivasyonunu güçlendirici etkisi de mevcuttur. Antibiyotik kullanımı sonrası bozulan bağırsak mikrobiyotasınıda düzeltici etkisi mevcuttur.

LF İmmun sistem güçlendirici (bağışıklık sistemi güçlendirici), sindirim sistemi destekleyici, demir emilimi artırıcı ve vücut homestazisi için çok geniş kullanım alanı ile gıda takviyelerinde sunulmaktadır. Bebek mamalarına da anne sütü içeriğindeki LF oranına yaklaşması amaçlı katılmaktadır. Fakat oral LF alımı (ağızdan alınan LF) mide ve bağırsaktaki sindirimden dolayı etkilenmekte ve çoğu parçalara ayrıldığından dolaşıma katılamamaktadır.İnce bağırsaklara iletimini sağlamak faydalı olmaktadır. Bu sayede mide asiditesi ve enzimlerinden kayıp olmayacaktır. Progel teknoloji ile kaplama yapılarak üretilen İnferrin (mikroenkapsüle LF) mide ve bağırsak enzimlerinden etkilenmeden kan dolaşımına geçen yüksek biyoyararlanımı olan LF formudur (doi :10.3390./10081115).

ŞEKİL 4: İNFERRİN ETKİLERİ TOPLU BAKIŞ.

Scroll to Top